(1)
Singh, C. M.; Kaushik, A.; Jain, P. K.; Kumar, S.; Srivastava, D. K.; Singh, N. P.; Chandra, S.; Singh, A. P. IMMUNIZATION COVERAGE IN ETAWAH: A BORDER DISTRICT OF UTTAR PRADESH. Indian J Community Health 2012, 24, 134-139.