SINGH, Soni; SINGH, Anil Kumar; JAIN, Pankaj Kumar; SINGH, Naresh Pal; KUMAR BAJPAI, Prasant; KHARYA, Pradip. Coronavirus: A threat to Global Public Health. Indian Journal of Community Health, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 19–24, 2020. DOI: 10.47203/IJCH.2020.v32i01.006. Disponível em: https://iapsmupuk.org/journal/index.php/IJCH/article/view/1356. Acesso em: 28 may. 2024.