Singh, Soni, Anil Kumar Singh, Pankaj Kumar Jain, Naresh Pal Singh, Prasant Kumar Bajpai, and Pradip Kharya. 2020. “Coronavirus: A Threat to Global Public Health”. Indian Journal of Community Health 32 (1):19-24. https://doi.org/10.47203/IJCH.2020.v32i01.006.